Statut

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem lub GGPR.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest  obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Głuchołazy
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków działających na rzecz pomocy ludziom, których życie lub zdrowie są zagrożone.
 6. Cele Stowarzyszenia to: Wspieranie i rozwijanie działań kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczność lokalnej i ponadlokalnej
  1. Propagowanie wśród instytucji, placówek oświatowych i osób zainteresowanych umiejętności postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
  2. Uczestnictwo członków stowarzyszenia w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych
  3. Organizacja szkoleń specjalistycznych oraz pokazów z udziałem psów ratowniczych.
  4. Działalność edukacyjna z zakresie ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenie szkoleń edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Promocję i organizację wolontariatu
  2. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie realizacji swoich celów statutowych
  3. Organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wykładów, pogadanek
  4. Organizowanie ćwiczeń i obozów kondycyjnych
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Członkiem stowarzyszenia nie może być osoba prawna.
 9. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych i będących członkami założycielskim Stowarzyszenia.
 10. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w jego regulaminie bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 11. Przyjęcia kandydatów na nowych członków dokonują władze Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia przez kandydata.
 12. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi być człowiekiem otwartym na niesienie pomocy o każdej porze dnia i nocy oraz pory roku osobą jej potrzebującym. Każdy kandydat powinien złożyć deklarację członkowską określając w niej chęć przystąpienia do Stowarzyszenia z misją szkolenia się i niesienia pomocy podczas niesienia akcji ratowniczych.
 13. Każdy kandydatowi zostanie nadany stopień stażysta-wolontariusz na okres próbny (okres stażu). Okres stażu wynosi 6 miesięcy. W tym czasie stażysta musi przejść niezbędne szkolenia do działania w Stowarzyszeniu. Służba w formacji jaką jest Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza (GGPR) jest dobrowolna i kieruje się zapisami regulaminu Stowarzyszenia.
 14. Każdemu stażyście Dowódca  GGPR  przydziela opiekuna stażu, który jest czynnym członkiem Stowarzyszenia. Stażysta czynnie uczestniczy w wyznaczonych ćwiczeniach i zajęciach Stowarzyszenia    udoskonalających umiejętności poszukiwawczo-ratownicze oraz jako pozorant w ćwiczeniu psów ratowniczych.  Frekwencja kandydata na ćwiczeniach i zajęciach musi wynieść min. 80%.
 15. Po ukończeniu 6 miesięcznego stażu kandydat na członka grupy przystępuje do egzaminu wewnętrznego ustalonego odpowiednio wcześniej przez Dowództwo  GGPR.
 16. W skład Dowództwa GGPR wchodzą: Dowódca GGPR i jego zastępcy.
 17. Po pozytywnym zaliczonym egzaminie stażysta określa się, do której sekcji chce przystąpić: przewodnik psa ratowniczego, ratownik medyczny, specjalista nawigacji i topografii, planista  itp.
 18. Po zakończeniu stażu i pozytywnym zaliczonym egzaminie stażysta otrzymuje stopień młodszego ratownika w GGPR i przysługuje mu prawo do noszenia umundurowanie i odznaczeń zgodnie z przyjętymi i ustalonymi zasadami w GGPR.
 19. Kolejne stopnie tj. Ratownik, Starszy Ratownik nadaje Dowództwo Grupy w miarę zaangażowania i nabytego doświadczenia członka GGPR. Każde nadanie kolejnego stopnia rozpatrywane jest indywidualnie przez Dowództwo GGPR.
 20. Logo GGPR, oznaczenia i naszywki utożsamiające przynależność do GGPR są własnością GGPR i po odejściu ze Stowarzyszenia podlegają zwrotowi. Używanie ich odbywa się na zasadach dzierżawy.
 21. Stażysta posiadający psa i chętny do bycia przewodnikiem psa ratowniczego zgłasza taką chęć do Dowódcy GGPR. Po ustaleniu predyspozycji psa osoba posiadająca psa, która wcześniej  zda egzamin bez psa może przystąpić do szkolenia posłuszeństwa psa i szkolenia przygotowującego psa oraz przewodnika do pracy w ratownictwie.
 22. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
  1. głosu w sprawach Stowarzyszenia;
  2. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  3. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
  4. zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
  5. do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  6. noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona;
  7. posługiwania się znakiem graficznym, logiem Stowarzyszenia w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.
 23. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz czynnego udziału w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
  3. regularnego uiszczania składek członkowskich;
  4. uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków.
 24. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać fizyczna uznająca cele. Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 25. Osoba fizyczna zamierzająca zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia deklaruje w deklaracji członkowskiej zakres pomocy rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia i jest zwolniona z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
 26. Członkowie wspierający nie posiadają prawa biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 27. Członek wspierający ma prawo:
  1. brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  2. uczestniczenia w obradach Zebrania Członków bez prawa głosu;
  3. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  4. zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
  5. do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  6. noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona;
  7. posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych z realizacją celów regulaminowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.
 28. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń;
  3. przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 29. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia,która:
  1. wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia;
  2. jest autorytetem w dziedzinach wiedzy związanych z przedmiotem działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, posiadająca w tym zakresie znaczne doświadczenie i osiągnięcia.
 30. Członkowie honorowi są przyjmowani przez jednogłośną uchwałę władz Stowarzyszenia lub na wniosek min. 5 członków Stowarzyszenia.
 31. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 32. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich
 33. Członek honorowy ma prawo:
  1. brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  2. uczestniczenia w obradach zebrania Członków bez prawa głosu;
  3. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  4. zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
  5. do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  6. noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona;
  7. posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.
 34. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 35. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Dowódcy GGPR lub jego Z-cy, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie GGPR, w tym zwrot mienia  i wszystkich innych rzeczy wymienionych w pkt. 18
  2. śmierci członka Stowarzyszenia
  3. wykluczenia uchwałą władz Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu   i uchwał GGPR, działania na szkodę GGPR, nie płacenia składek członkowskich     lub  zaprzestaniu  w działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 1 rok.
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 36. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Władz Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Władzom Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 37. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Przedstawiciel.
 38. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 39. 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy  obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej. 2. W sprawach określonych w pkt. 41 ppkt. 6-9 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
 40. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 41. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
  2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
  3. przyjmowanie i odwoływanie członków
  4. uchwalanie zmian regulaminu
  5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
  6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
  8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
  9. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł
 42. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 2/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 43. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 6 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 44. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
  2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
  3. zwoływanie zebrania członków
 45. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 46. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  1. składek członkowskich
  2. dotacji
  3. darowizn
 47. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 48. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.