O nas

Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GGPR) to stowarzyszenie powstałe w celu niesienia pomocy osobom zaginionym. Naszym zadaniem jest wsparcie akcji poszukiwawczych prowadzonych przez Policję i Straż Pożarną, celem odnalezienia wszystkich zaginionych osób zarówno w terenie otwartym jak i zalesionym. Działalność grupy oparta jest na pracy społecznej naszych członków działających na rzecz pomocy ludziom, których życie lub zdrowie są zagrożone.

Celami działalności Głuchołaskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej są:

  1. Wspieranie i rozwijanie działań kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczność lokalnej i ponadlokalnej
  2. Propagowanie wśród instytucji, placówek oświatowych i osób zainteresowanych umiejętności postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
  3. Uczestnictwo członków stowarzyszenia w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych
  4. Organizacja szkoleń specjalistycznych oraz pokazów z udziałem psów ratowniczych.
  5. Działalność edukacyjna z zakresie ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenie szkoleń edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Powyższe zadania realizujemy poprzez m.in.: promocję i organizację wolontariatu, współpracę z osobami i instytucjami w zakresie realizacji swoich celów statutowych, organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wykładów, pogadanek czy organizowanie ćwiczeń i obozów kondycyjnych. Członkiem naszej grupy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która chce nieść pomoc ludziom, których życie lub zdrowie są zagrożone.

Siedzibą naszego Stowarzyszenia jest miejscowość Głuchołazy, choć obszar naszych działań obejmuje tereny powiatów: nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. Co warte podkreślenia jesteśmy gotów nieść pomoc na obszarze wszystkich gmin składających się na w/w powiaty w tym także w paśmie Gór Opawskich i Przedgórza Sudeckiego.